Vize

DR Congo Flag

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA PODNOSIOCE ZAHTEVA!

NOVI USLOVI ZA DOBIJANJE VIZE

Ambasada obaveštava da se ubuduće SVAKI zahtev za vizu razmatra najmanje 10 radnih dana pre nego što bude odobren od strane nadležne službe iz Kinšase. Mole se podnosioci zahteva da na vreme dostave SVE neophodne dokumente u odgovarajućoj formi, jer se troškovi plaćeni prilikom podnošenja zahteva ne vraćaju.

Po utvrđivanju datuma vašeg putovanja, zakažite prijem ili zatražite obaveštenje u Ambasadi na tel. +38111/344 64 31 - od ponedeljka do petka, od 10 do 14 časova. Predaja dokumenata i preuzimanje pasoša ( sa priznanicom koja se daje na uvid): od 11 do 14 časova.

  1. Zahtev za vizu mora sadržavati originale svih dokumenata i fotokopiju istih (videti detaljnije o obrascu za zahtev za vizu)..
  2. Spisak dokumenata nije konačan. Odeljenje za vize može zatražiti dodatne dokumente.
  3. Troškovi obrade zahteva se naplaćuju prilikom predaje zahteva za vizu i to isključivo u eurima; podnosiocu se tom prilikom izdaje fotokopija priznanice o uplati troškova. U slučaju neizdavaja vize, ne vrši se povraćaj troškova. Priznanica se izdaje prilikom preuzimanja pasoša.

DOKUMENTA KOJA PRILAŽU PODNOSIOCI PRILIKOM ZAHTEVA ZA VIZU

A. VIZE ZA PRIVREMENI BORAVAK (PUTNE VIZE)

1.- POSLOVNO PUTOVANJE - NAJDUŽI PERIOD 6 (ŠEST) MESECI

- Važeći pasoš (najmanje 6 meseci) + fotokopija prvih stranica sa ličnim podacima;

- 1 obrazac pravilno popunjen i potpisan;

- 1 fotografija dimenzija za pasoš;

- Pozivno – garantno pismo koje je izdalo pravno ili fizičko lice koje posećuje podnosilac u DRK;

- Garantno pismo mora biti overeno od strane nadležnih vlasi D.R.K.;

- Povratna avionska karta ( na uvid) ili potvrda putničke agencije;

- Međunarodni karton o izvršenim vakcinacijama ( obavezna je vakcina protiv žute groznice);

- Fotokopija lične karte.


2.- POSETA PORODICI

Podnosilac zahteva prilaže iste dokumente kao i za vize za poslovno putovanje.

Pozivno pismo mora izdati Poslodavac člana porodice i ono mora biti propisno i valjano overeno.

Za maloletne osobe u pratnji roditelja, obavezna je overena saglasnost oba roditelja.


B. TURISTIČK VIZE

- Važeći pasoš + fotokopija prvih stranica sa ličnim podacima;

- 1 obrazac pravilno popunjen i potpisan;

- 1 fotografija dimenzija za pasoš;

- Povratna avionska karta ( na uvid) ili potvrda putničke agencije;

- Uverenje da niste kažnjavani i da se protiv vas ne vodi sudski postupak;

- Međunarodni karton o izvršenim vakcinacijama (obavezna je vakcina protiv žute groznice);

- Fotokopija lične karte;

- Potvrda o rezervaciji hotela (garancija za smeštaj);

- Putni čekovi.

- Za maloletne osobe, obavezna je overena saglasnost oba roditelja.

C.TRANZITNE VIZE

Uslovi su dostupni na obrascu za zahtev za vizu. Viza za zemlju krajnje destinacije je obavezna.

TARIFE

Tranzitna / jedan pravac: 20 €
Tranzitna / višekratna: 40 €
Putna do 1 mesec /1 ulazak: 105 €
Putna do 1 mesec / više ulazaka: 140 €
Putna do 2 meseca / jedan ulazak: 135 €
Putna do 2 meseca /više ulazaka: 180 €
Putna do 3 meseca /jedan ulazak: 180 €
Putna do 3 meseca /više ulazaka: 225 €
Putna do 6 meseci /jedan ulazak: 270 €
Putna do 6 meseci /više ulazaka: 360 €

OBRAZAC ZA ZAHTEV ZA VIZU

Ako želite da podnesete zahtev za vizu, možete preuzeti odgovarajući obrazac za zahtev za vizu klikom na ovaj link.

VAŽNO